Център "Искра"

Център "Искра"

Занимания на български език за деца и възрастни
Виж повече

Заниманията включват

Писане, четене и граматика
Литература на български език
История и география на България
Празници и обичаи на българите
Първоначални знания по история и география,
Първоначални знания по история и география,
както и запознаване с празниците и традициите на българите, ще провокира любопитвото на децата към България.
Обучението по български език
Обучението по български език
има за цел да създаде положителна нагласа и да събуди интереса на децата в усвояване и усъвършенстване на езика. Овладяване на правописните и правоговорни норми на книжовния български език подпомага вербалната комуникация. Четене с разбиране ще обогати речниковия запас и ще им позволи уверено да се изразяват на езика, който е по-малко активен в ежедневното им социално общуване.

Заниманията са съобразени с индивидуалните умения и интереси, както и с нивото на владеене на езика.

Програмата за възрастни
Програмата за възрастни
е насочена към усвояване на българския език като чужд за нуждите на ежедневното общуване, деловата комуникация и писмената кореспонденция.
Курс  за опресняване на провописните и правоговорни умения по български език
Курс за опресняване на провописните и правоговорни умения по български език
е насочен към хората, които имат интерес да подобрят знанията си и да преодолеят затрудненията си в речта и писменото изразяване.